ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อออกร้าน มัจฉากาชาด 2565

ผลิตภัณฑ์ KASHIWA โดย บริษัท เค.พี กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด และพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อออกร้าน มัจฉากาชาด 2565

ด้วยเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดออกร้านมัจฉากาชาดใน งานเทศกาลนมัสการองค์พระประฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2565 เพื่อหารายได้เป็นทุนในการ ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และการสงเคราะห์ต่าง ๆในเขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ซึ่งการหารายได้ดังกล่าว ได้ดำเนินการโดยนำสิ่งของที่ผู้ร่วมบริจาคไป เป็นรางวัลแก่ผู้ที่ซื้อบัตรมัจฉากาชาด

โดยสิ่งของที่ บริษัท เค.พี กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้นำไปร่วมบริจาค ได้แก่

  • สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว แบรนด์ KASHIWA
  • อุปกรณ์เครื่องมือทำความความสะอาดบ้าน